NEW - OM CONFORMITEIT TE GARANDEREN: CONTROLE CILINDERINHOUD EN LODING VAN S50/S54 MOTOREN / POUR ASSURER CONFORMITE: CONTROLE CYLINDREE MOTEURS S50/S54

Controle cilinderinhoud en loding van S50/S54 motoren

Om conformiteit van alle auto's te garanderen zal de cilinderinhoud bij de eerste deelname worden gecontroleerd door de RACB, bijgestaan door de technische leden van M-cup bestuur (Gino Derock e/of Chris Dhondt) : 
- het bepalen van de cilinderinhoud zal gebeuren door middel van het meten van de ‘slag van de zuiger’, die standaard maximaal 91 mm mag zijn.
- na het bepalen van de inhoud, zullen de motorblokken van het type S50 en S54 worden gelood, daartoe zal er door de deelnemer een gaatje (van 5mm) moeten worden geboord in het alu-carter, aan de kant van de uitlaat tegen de versnellingsbak (net onder het grotere gat, dat reeds in het gietijzeren motorblok is voorzien) en moet er daar een binddraadje worden voorzien. - zie bijgevoegde foto’s ter verduidelijking.

Bij iedere wedstrijd zal het loodje worden gecheckt, daartoe wordt de wagen aangeboden ter controle zonder de carterplaat
- Indien er tussen twee wedstrijden aan de motor is gewerkt of indien het loodje is verwijderd (de deelnemer moet één van onze technische leden daarover inlichten) zal deze procedure opnieuw worden uitgevoerd bij de eerstvolgende wedstrijd.
- Andere types motoren zullen de eerste wedstrijd op dezelfde manier worden gecontroleerd, zonder loding. De deelnemer die in de loop van het seizoen wijzigt van motortype, dient dit te melden voor de start van de volgende wedstrijd., zodat een nieuwe meting kan worden uitgevoerd met eventueel het loden, indien de nieuwe motor van het type S50 of S54 is.
- indien er bij een bepaalde wedstrijd, onregelmatigheden worden vastgesteld zal de deelnemer geen punten voor de M-cup kunnen scoren, bij die bepaalde wedstrijd en zal er opnieuw controle zijn bij de volgende wedstrijd

ZIE OOK REGLEMENT 2020 VOOR INFO (via tab deelnemers)

------------------------------------------------------

Contrôl cylindrée et plombage des moteurs S50 /S54

Pour assurer la conformité de toutes les voitures, la cylindrée sera vérifiée lors de la première participation par le RACB, assisté des membres techniques du M-cup (Gino Derock et / ou Chris Dhondt):

La cylindrée sera déterminée en mesurant la "course du piston", qui peut être au maximum de 91 mm en standard. Après avoir déterminé le contenu, les blocs moteurs des types S50 et S54 seront plombés, à cet effet un trou (de 5mm) doit être percé par le participant dans le carter en aluminium, du côté de l'échappement contre la boîte de vitesses (juste en dessous du plus grand trou, qui est déjà prévu dans le bloc moteur en fonte) et un fil de liaison doit y être fourni. Voir les photos ci-jointes pour plus de précisions. A chaque course, le plombage sera vérifié, pour cela la voiture est proposée pour inspection sans la plaque de carter. Si le moteur a été retravaillé entre deux courses ou si le plomb a été enlevé (le participant doit en informer un de nos membres techniques), cette procédure sera recommencée lors de la prochaine course. Les autres types de moteurs seront contrôlés de la même manière lors de la première course. Le participant qui change de type de moteur au cours de la saison doit le signaler avant le départ de la prochaine course, afin qu'une nouvelle mesure puisse être effectuée si le nouveau moteur est du type S50 ou S54. Si des irrégularités sont constatées, le participant ne pourra pas marquer de points pour le M-Cup lors de cette manche et il y aura un nouveau contrôle a la prochaine manche

 

FOLLOW @ FACEBOOK